Download Google web fonts

Download Google web fonts sử dụng trực tiếp từ hosting

Dễ dàng download Google web fonts với nguồn chính thống từ Google và được update thường xuyên và hỗ trợ đầy đủ các charsets bao gồm cả vietnamese.

Website mình chia sẻ là một nguồn chính thông để bạn có thể custom và download Google web fonts để sử dụng trức tiếp trên hosting của bạn. Tất cả các font từ website này đều là font chính thống của Google và được update thường xuyên có ghi gõ ngày đã được update.

Tùy chọn charsets và font weight

Hỗ trợ bạn custom charsets và font weight cho Google Fonts bạn đã chọn.

Xuất CSS code cho bạn sử dụng

Và xuất CSS coder cho bạn sử dụng 1 cách nhanh chóng và dễ dàng.