Front-End Check list – Kiểm tra tính hợp lệ của trang Web/HTML

Front-End Checklist là một danh sách tương đối đầy đủ về tất cả các yếu tố bạn cần kiểm tra trang web/HTML của mình trước khi đưa chúng tới tay người dùng trên production. Checklist này được xây dựng bởi các Front-End developer nhiều năm kinh nghiệm, cùng với sự bổ sung và tham khảo từ nhiều open-source checklists khác.

Mục lục

  1. Head
  2. HTML
  3. Webfonts
  4. CSS
  5. Images
  6. JavaScript
  7. Security
  8. Performance
  9. Accessibility
  10. SEO