Học các khái niêm cơ bản về Typography

Type Terms là công cụ hoàn hảo cho Designer để tìm hiểu các khái niệm cơ bản về Typographic Terminology. Nếu bạn đang tìm hiểu về typography thì đây là là một công cụ tuyệt vời cho bạn.