Mixins Less CSS3

Tổng hợp các Mixins Less CSS3 thường dùng cho những ai đang sử dụng Less để làm việc thay vì SASS/SCSS.

Bạn có thể copy code bên dưới và paste vào file mới rồi có tên là css3-mixins.less rồi sau đó import vào sử dụng hoặc download tại đây.

Nguồn tham khảo csstrick.com