Rotate loading animations

Một dạng Rotate loading được xây hoàn toàn với CSS Animation, chỉ duy nhất nền dưới có các bong bóng bay lơ lửng thì được sử dụng kết với với particles.min.js + jquery.

See the Pen Rotate Loading Animation by iCoder.vn (@icodervn) on CodePen.0