Browser sync reload browser trước khi compile xong HTML khi dùng PUG, JADE

Đây là một lỗi cực khó chịu khi sử dụng Browser sync cùng với các npm packages như gulp-pug, gulp-jade, gulp-html-tag-include để compile ra HTML. Nguyên nhân chính của vấn đề này chính là khi các page nhiều lên mỗi page sau khi được compile sẽ tương đương một file HTML như home.html, services.html, products.html …. và khi sửa bất kỳ 1 page nào đó nó sẽ complile tất cả các page hiện có. Xem ngay